Nội dung trong trang.

Nghe nhạc quê hương

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Ảnh kỷ niệm

  Lịch Block+Đồng hồ

  Giá vàng

  Truyện cười

  Báo mới.

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Thiep.swf Thieptet2.jpg Happy_new_year1.swf Thiep21.jpg Bai_ca_GVND.swf 0.The_Alphabet_1_(bai_hat_ve_bang_chu_cai).swf 0.today_is_monday.swf 0.this_is_the_way.swf 0.the_seasons.swf 0.the_months.swf 0.The_Family.swf 0.sleep_baby_sleep.swf 0.seasons.swf 0.OH_mother_dear.swf 0.numbers.swf 0.My_Brother_and_I.swf 0.months.swf 0.how_is_the_weather.swf 0.hands.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  vi loi ich 10 năm

  .

  Chào mừng quý vị đến với Website tiếng Anh của Trịnh Trọng Luật .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập câu so sánh

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trọng Luật (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:00' 23-09-2012
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 7104
  Số lượt thích: 4 người (Đặng Ngọc Tiến, chu thị huyền, My Thy, ...)
  I. Hoàn thành các câu so sánh sau:
  1. so sánh ngang bằng.
  a. Mary/tall/her brother. _______________________________________________
  b. A lemon/not sweet/ an orange. _______________________________________________
  c. A donkey/not big/ a horse. _______________________________________________
  d. This dress/pretty/that one. _______________________________________________
  e. the weather/not cold/ yesterday. _______________________________________________
  2. so sánh hơn:
  a. A rose/beautiful/ a weed. _______________________________________________
  b. A dog/intelligent/ a chicken. _______________________________________________
  c. Ba/ friendly/ Nam. _______________________________________________
  d .Your house/far/from school /my house. _______________________________________________
  e. A horse/ strong/ a person. _______________________________________________
  3. So sánh cao nhất:
  a. The Nile/long/river/ in the world. _______________________________________________
  b. Lan/ tall/ student / in my class. _______________________________________________
  c. English coffee/bad/ of all. _______________________________________________
  d. Australia/ small/ continent in the world. _______________________________________________
  e. That/high/ mountain in the world. _______________________________________________
  Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc
  1. Her daughter is …………….her (beautiful).  2. Summer is………………..season of the year (hot) 3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous) 4. In the past, people were ………………..than today (polite) 5. It is ………..today than it was yesterday (cold) 6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap) 7. What’s ………………..river in the world (long) 8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad) 9. Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high) 10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)
  Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đồi.
  1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve………………………….. 2. I’ve never met any more dependable person than George. –> George is………………………… 3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. –> Your mother is …………………… 4. There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is…………………………….. 5. Have you got any bigger than that one? –> Is this………………………………...?
  key
  Bài 1: 
  1. Her daughter is as beautiful as her.  2. Summer is the hottest season of the year. 3. That dog isn’t as dangerous as it looks. 4. In the past, people were more polite than today. 5. It is colder today than it was yesterday. 6. Our hotel was cheaper than all the others in the town. 7. What’s the longest river in the world. 8. It was an awful day. It was the worst day of my life. 9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain. 10. I prefer this chair to the other one. It’s more comfortable.
  Bài 2: 
  1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve never tasted a more delicious cake than this one. 2. I’ve never met any more dependable person than George. –> George is the most dependable person I’ve ever met. 3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. –> Your mother is more kind-hearted than anyone. 4. There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is the best teacher in this school. 5. Have you got any bigger hat than that one? –> Is this the smallest hat you’ve got?
  II. Rewrite these sentences, keeping the original meaning:
  My house is bigger than your house.
  →Your house is. .....................
  The black car is cheaper than the red car.
  →The red car_____________
  This film is more interesting than that one.
  →That film is_____________
  My kitchen is smaller than yours.
  → Your kitchen________________
  My grandmother is older than every one in my family.
  → My grandmother is the________
  No one in my class is as tall as Tam.
  → Tam is the____________________
  I can’t cook as well as my mother.
  → My mother can cook____________
  He does not play tennis as well as Jack.
  → Jack can___________________
  I did not spend as much money as you.
  → You spent___________________
  I don’t think this book is expensive as it is.
  → This
   
  Gửi ý kiến
  print

  Ảnh kỷ niệm